Statistics AWStats for domain UBYTOVANIvCHORVATSKU.cz 2006


 • previous stats for year 2005
 • previous stats for year 2004


  Monthly history  
    Unique visitors: 19655Number of visits: 34482Pages: 370878Hits: 3387290Bandwidth: 19.63 GB Unique visitors: 20261Number of visits: 35379Pages: 376664Hits: 3782694Bandwidth: 19.19 GB Unique visitors: 23385Number of visits: 41620Pages: 456147Hits: 4777395Bandwidth: 23.74 GB Unique visitors: 24250Number of visits: 41222Pages: 459630Hits: 4714866Bandwidth: 22.72 GB Unique visitors: 27798Number of visits: 46562Pages: 464177Hits: 5085622Bandwidth: 27.19 GB Unique visitors: 32976Number of visits: 57602Pages: 588753Hits: 6196220Bandwidth: 40.64 GB Unique visitors: 39075Number of visits: 67990Pages: 697488Hits: 7342227Bandwidth: 58.13 GB Unique visitors: 24442Number of visits: 43487Pages: 442930Hits: 5296555Bandwidth: 49.74 GB Unique visitors: 10680Number of visits: 16351Pages: 123625Hits: 3473023Bandwidth: 47.19 GB Unique visitors: 6624Number of visits: 10335Pages: 78668Hits: 2956911Bandwidth: 44.28 GB Unique visitors: 7853Number of visits: 12790Pages: 126191Hits: 4373557Bandwidth: 65.29 GB Unique visitors: 9405Number of visits: 15736Pages: 148217Hits: 5876104Bandwidth: 96.40 GB  
    Jan
  2006
  Feb
  2006
  Mar
  2006
  Apr
  2006
  May
  2006
  Jun
  2006
  Jul
  2006
  Aug
  2006
  Sep
  2006
  Oct
  2006
  Nov
  2006
  Dec
  2006
   

  Month Unique visitors Number of visits Pages Hits Bandwidth
  Jan 2006 19655 34482 370878 3387290 19.63 GB
  Feb 2006 20261 35379 376664 3782694 19.19 GB
  Mar 2006 23385 41620 456147 4777395 23.74 GB
  Apr 2006 24250 41222 459630 4714866 22.72 GB
  May 2006 27798 46562 464177 5085622 27.19 GB
  Jun 2006 32976 57602 588753 6196220 40.64 GB
  Jul 20063907567990697488734222758.13 GB
  Aug 20062444243487442930529655549.74 GB
  Sep 20061068016351123625347302347.19 GB
  Oct 200666241033578668295691144.28 GB
  Nov 2006785312790126191437355765.29 GB
  Dec 2006940515736148217587610496.40 GB
  Total 246404 423556 4333368 57263094 514,14 GB     
  Days of month Jun  
  Number of visits: 1836Pages: 16121Hits: 172371Bandwidth: 1.08 GB Number of visits: 1717Pages: 17468Hits: 174189Bandwidth: 1.08 GB Number of visits: 1245Pages: 11725Hits: 132362Bandwidth: 916.41 MB Number of visits: 1736Pages: 20569Hits: 208692Bandwidth: 1.30 GB Number of visits: 2239Pages: 21327Hits: 241544Bandwidth: 1.63 GB Number of visits: 2031Pages: 20726Hits: 232052Bandwidth: 1.66 GB Number of visits: 2030Pages: 20610Hits: 229493Bandwidth: 1.45 GB Number of visits: 1850Pages: 20658Hits: 199342Bandwidth: 1.27 GB Number of visits: 1564Pages: 14106Hits: 156847Bandwidth: 946.59 MB Number of visits: 1071Pages: 9262Hits: 114484Bandwidth: 690.15 MB Number of visits: 1503Pages: 14623Hits: 157060Bandwidth: 1.10 GB Number of visits: 2342Pages: 22527Hits: 244507Bandwidth: 1.84 GB Number of visits: 2168Pages: 23199Hits: 246854Bandwidth: 1.57 GB Number of visits: 2108Pages: 22267Hits: 228570Bandwidth: 1.37 GB Number of visits: 1903Pages: 20015Hits: 200416Bandwidth: 1.18 GB Number of visits: 1847Pages: 18853Hits: 187234Bandwidth: 1.35 GB Number of visits: 1206Pages: 13782Hits: 135217Bandwidth: 1.03 GB Number of visits: 1774Pages: 20718Hits: 221750Bandwidth: 1.42 GB Number of visits: 2502Pages: 25886Hits: 270830Bandwidth: 1.73 GB Number of visits: 2366Pages: 24701Hits: 256569Bandwidth: 1.68 GB Number of visits: 2233Pages: 22414Hits: 237539Bandwidth: 1.45 GB Number of visits: 2054Pages: 23863Hits: 229787Bandwidth: 1.45 GB Number of visits: 1815Pages: 16413Hits: 191277Bandwidth: 1.27 GB Number of visits: 1156Pages: 11674Hits: 125537Bandwidth: 776.12 MB Number of visits: 1742Pages: 18176Hits: 181285Bandwidth: 1.23 GB Number of visits: 2458Pages: 25073Hits: 269552Bandwidth: 1.81 GB Number of visits: 2404Pages: 26058Hits: 265675Bandwidth: 1.64 GB Number of visits: 2468Pages: 23532Hits: 256951Bandwidth: 1.85 GB Number of visits: 2175Pages: 22842Hits: 224561Bandwidth: 1.65 GB Number of visits: 2059Pages: 19565Hits: 203673Bandwidth: 1.31 GB   Number of visits: 1920.07Pages: 19625.10Hits: 206540.67Bandwidth: 1.35 GB
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
    Average

  Day Number of visits Pages Hits Bandwidth
  01 1836 16121 172371 1.08 GB
  02 1717 17468 174189 1.08 GB
  03 1245 11725 132362 916.41 MB
  04 1736 20569 208692 1.30 GB
  05 2239 21327 241544 1.63 GB
  06 2031 20726 232052 1.66 GB
  07 2030 20610 229493 1.45 GB
  08 1850 20658 199342 1.27 GB
  09 1564 14106 156847 946.59 MB
  10 1071 9262 114484 690.15 MB
  11 1503 14623 157060 1.10 GB
  12 2342 22527 244507 1.84 GB
  13 2168 23199 246854 1.57 GB
  14 2108 22267 228570 1.37 GB
  15 1903 20015 200416 1.18 GB
  16 1847 18853 187234 1.35 GB
  17 1206 13782 135217 1.03 GB
  18 1774 20718 221750 1.42 GB
  19 2502 25886 270830 1.73 GB
  20 2366 24701 256569 1.68 GB
  21 2233 22414 237539 1.45 GB
  22 2054 23863 229787 1.45 GB
  23 1815 16413 191277 1.27 GB
  24 1156 11674 125537 776.12 MB
  25 1742 18176 181285 1.23 GB
  26 2458 25073 269552 1.81 GB
  27 2404 26058 265675 1.64 GB
  28 2468 23532 256951 1.85 GB
  29 2175 22842 224561 1.65 GB
  30 2059 19565 203673 1.31 GB
  Average day 1920.07 19625.10 206540.67 1.35 GB
  Total 57602 588753 6196220 40.64 GB  Countries (Top 10)  
    Countries Pages Hits Bandwidth  
  globe NO IP addresses N/A 272705 2913591 18.66 GB

  cz Czech Republic cz 136821 1439748 9.63 GB

  eu European Union eu 84466 907695 5.75 GB

  sk Slovak Republic sk 28747 294718 2.33 GB

  de Germany de 15834 123651 758.11 MB

  hr Croatia hr 9895 89155 627.18 MB

  it Italy it 6148 57875 437.48 MB

  ir Iran ir 5483 46877 463.85 MB

  at Austria at 5197 67636 339.04 MB

  ru Russian Federation ru 3728 47397 293.34 MB

    Others 19729 207877 1.41 GB